Serveis Tècnics

Vostè es troba a: Inici > Serveis Tècnics > Serveis tècnics cadastrals > DADES CADASTRALS

Serveis tècnics cadastrals

Serveis tècnics cadastrals

DADES CADASTRALS

VARPAD i RUPAD
Formats utilitzats per a l'intercanvi d'informació entre el Cadastre i les Entitats Locals. El seu format està creat per permetre l'actualització, pel que fa a les dades del Padró d'urbana i rústica, tant de les bases de dades del Cadastre com dels Ajuntaments.

FIN2006/XML
Format creat per permetre l'actualització de les bases de dades del cadastre, en relació als immobles urbans, mitjançant la informació aportada per les diferents entitats col·laboradores de les Gerències Territorials del Cadastre, garantint a la mateixa vegada la qualitat i la coherència de la informació actualitzada i relacionant les actualitzacions efectuades amb els diferents expedients que, eventualment, les provoquen.

Declaracions
En els models oficials de declaracions d'alteracions: (901N, 902N, 903N, 904N).

Realització de comprovacions a camp
Físiques i jurídiques, cadastrals de les finques amb la detecció d'alteracions. Desplaçament dels nostres tècnics al municipi a actualitzar, resseguint i comprovant finca per finca la realitat física del municipi i adequant-la posteriorment a la realitat cadastral, realitzant atenció al públic personalitzada de cada alteració detectada i posteriorment aplicant-la als diferents formats d'intercanvi de la DGC per la seva inclusió en els propers padrons de l'IBI.